Pliki do pobrania

Home/Pliki do pobrania
Pliki do pobrania 2016-10-27T19:09:03+00:00

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna dla celów zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia społecznego (emerytalnego i rentowego)

Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną stanowiące podstawę uzyskania prawa do „becikowego” oraz prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego